Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

DUGO SELO

Dugo Selo, Josipa Zorića 3

KLASA: 100-01/21-01/9

URBROJ: 2119-13-01-01-22-3

Dugo Selo, 05. siječnja 2022.

 

            Temeljem članka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, KLASA: 012-01/15-01/3, URBROJ: 2119-13-04-05-15-1 od 09.07.2015. i  članka 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, KLASA:  12-01/21-01/2, URBROJ:  2119-13-03-14-21-9 od            15. studenoga 2021. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljuje 

  

NATJEČAJ

za radno mjesto

ADMINISTRATIVNI REFERENT (m/ž)  – na određeno puno radno vrijeme

1 izvršitelj/ica

 

 

 Uvjeti:

 • Srednja stručna sprema, upravni smjer ili ekonomski smjer ili gimnazija
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • da ne postoji zapreka iz članka.213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • probni rad 1 (jedan) mjesec

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu: presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik svjedodžbe
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

 

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

i

 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca koja sadrži  vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članku 102. stavak 1.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“,  broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune o mjestu i vremenu selekcijskog postupka koji uključuje testiranje i razgovor s komisijom za provedbu natječaja bit će obaviješteni putem  web-stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr). Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Izvorišna osnova za provjeru znanja je Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21)

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom: „Za natječaj“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, J. Zorića 3,  10 370 Dugo Selo.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web- stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr), sukladno čl. 10. st.1.t.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i čl. 16. st.4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Dugo Selo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Nada Petković, prof.psihologije

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com