Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
DUGO SELO
Dugo Selo, J. Zorića 3
KLASA: 112-06/21-01/5
URBROJ: 2119-13-01-01-21-2
Dugo Selo, 15. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu ( „Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“,  broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,  98/19, 64/20 i 138/20 ), članka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2119-13-04-05-14-2 od 05.prosinca 2014., Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:  112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-8 od 11. studenoga 2021. i Plana dodatnog prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pravnika - pripravnika(m/ž),

1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere

 „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“

 

Uvjeti:
  • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
  • da ne postoji zapreka iz čl.213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17,  98/19, 64/20 i 138/20)
  • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis s kontakt telefonom i e-mail adresom
  • presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
  • dokaz o odgovarajućem stupnju zvanja i obrazovanju (preslika diplome)
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od dana objave javnog poziva)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od dana objave javnog poziva)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijaviti se mogu osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i tražene priloge.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem e-mail adrese koju dostavi u prijavi.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama s naznakom: „Javni poziv za pravnika/pripravnika“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, J. Zorića 3, 10 370 Dugo Selo.

O postupku te sukladno čl. 10.st.1.t.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18) rezultatu izbora, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr).

Podnošenjem prijave kandidat daje suglasnost Centru za socijalnu skrb Dugo Selo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe postupka u skladu sa zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com