Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Pravo na osobnu invalidninu

 

Pravo na osobnu invalidninu se priznaje osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
 

Iznos osobne invalidnine

Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1 500 kuna mjesečno (300% osnovice) - od 1. travnja 2018. godine.

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa 300 % osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.
 

 

Pravo na osobnu invalidninu se ne priznaje:

 

  • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
  • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
  • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
  • djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima
  • osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

 

 

Ostvarivanje prava

  1. Svaki potencijalni korisnik bez obzira na vrstu i težinu oštećenja zdravlja podnosi zahtjev pri nadležnom centru za socijalnu skrb
  1. Osobu se upućuje na provođenje vještačenja u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Tvrtkova 5, Zagreb, radi ishođenja potrebnog nalaza i mišljenja
  1. Po procjeni zdravstvenog stanja korisnika, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dostavlja centru za socijalnu skrb nalaz i mišljenje radi daljnjeg postupanja
  1. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika
  1. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti

 

CZSSDS @ 2014.