Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
 

Iznos doplatka za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Doplatak za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 600 kuna (120 % osnovice) (od 1. travnja 2018.)
 • u smanjenom iznosu 420 kuna (84 % osnovice) (od 1. travnja 2018.)

 


Iznimke

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima:

 • osoba s težim invaliditetom
 • osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad

  Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima:
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad
 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu može ostvariti i dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:

 • osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250 kuna (250 % osnovice), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000 kuna (200 % osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
 • osobi koja doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
 • osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
 • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 • djetetu čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima

 


 

Ostvarivanje prava

 

 1. Svaki potencijalni korisnik bez obzira na vrstu i težinu oštećenja zdravlja podnosi zahtjev pri nadležnom centru za socijalnu skrb
 1. Osobu se upućuje na provođenje vještačenja u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Tvrtkova 5, Zagreb, radi ishođenja potrebnog nalaza i mišljenja
 1. Po procjeni zdravstvenog stanja korisnika, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dostavlja centru za socijalnu skrb nalaz i mišljenje radi daljnjeg postupanja
 1. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika
 1. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti

 

CZSSDS @ 2014.