Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo  je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo  sa sjedištem u Dugom Selu, J. Zorića 3,  mjesno je nadležan za područje grada Dugo Selo, općine Brckovljani i općine Rugvica.

 

U Dugom Selu je protekla dva desetljeća došlo do značajnog povećanja broja stanovništva. U značajnoj mjeri su razlog  ratna zbivanja kada su doselili ljudi iz ratom pogođenih područja, primarno iz Bosne i Kosova. Neposredna blizina Zagreba je rezultirala novim doseljavanjem.

U Centru za socijalnu skrb Dugo Selo je zaposleno ukupno 13 zaposlenika.

Zaposleno je 8 stručnih radnica, 2 računovodstvene radnice, 2 administrativne radnice i ravnateljica.

Značajan porast broja stanovnika na našem području, nije pratio i porast broja stručnih radnika u Centru za socijalnu skrb Dugo Selo, tako da je broj od 8 stručnih radnika značajno manji od stvarno potrebnog broja.

Prema izvješću Policijske postaje Dugo Selo, broj stanovnika s prijavljenim prebivalištem na dan 20.02.2017.  je 37 195 i to:

Grad Dugo Selo:  20 910

Općina Brckovljani: 7540

Općina Rugvica: 8745

Prema važećem Pravilniku o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih  radnika centra za socijalnu skrb i podružnica (NN 120/02) u Centru za socijalnu skrb Dugo Selo bi trebalo raditi 17,5 stručnih radnika.

Centar nema službenog vozača tako da stručne radnice obnašaju i  taj zadatak.


 

USTROJ I ORGANIZACIJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, KLASA: 012-01/14-01/2, URBROJ: 2119-13-04-05-15-8 od 17.11.2015. , unutarnje ustrojstvo Centra organizirano je na način da osam stručnih radnika obavlja poslove po sljedećim stručnim cjelinama:

 

 1. PRIJEMNI URED
 • strankama se  pružaju informacije o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi kroz usmenu informaciju i letke, te omogućava dogovor termina s nadležnim stručnim radnikom.

 

 1. NOVČANE NAKNADE I UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE: 2 socijalna radnika
 • u stručnoj cjelini za novčane naknade obavljaju se poslovi rješavanja u prvom stupnju o pravu na novčane naknade, poslovi pružanja socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja, smještaja odraslih  te drugi poslovi sukladno općem aktu o unutarnjem ustroju centra.

 

 1. DJECA, MLADI I OBITELJ I UDOMITELJSTVO ZA DJECU: 2 socijalna radnika,  pravnik, psiholog
 • u stručnoj cjelini/odjelu za djecu, mlade i obitelj obavljaju se poslovi obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, posvojenja, skrbništva za djecu, zaštite od obiteljskog i vršnjačkog nasilja, usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe, poslovi zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju, djece i mladih s teškoćama u razvoju, poslovi prevencije, poslovi međuresorne suradnje u lokalnoj zajednici, smještaja djece te drugi poslovi sukladno općem aktu o unutarnjem ustroju centra.

 

 1. ODRASLE OSOBE: socijalni radnik, pravnik
 • u stručnoj cjelini/odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovanja ljudima, poslovi prevencije, poslovi međuresorne suradnje u lokalnoj zajednici te drugi poslovi sukladno općem aktu o unutarnjem ustroju centra

 

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO OD 16.6.2016.:

 

 1. Mara Mamuza, dipl.defektolog – predsjednica Upravnog vijeća
 2. Marica Belaić, prof.
 3. Mara Antunović, dipl. pravnica
 4. Vlatka Šajgo, dipl.no
 5. Marina Mijatović Horvat, dipl.soc.radnica

RAVNATELJICA : Nada Petković, prof. psihologije

 

 

CZSSDS @ 2014.